Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe afsluit.
 • Voordat je je opgeeft voor een opleiding of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1.Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 • De Zen4AllDogs Academie BeNe verbindt zich ertoe dat haar docenten, medewerkers en gastdocenten, cursisten en hun dieren steeds met respect en oog op het dierenwelzijn worden behandeld. Indien deze niet gerespecteerd worden, behoudt de Zen4AllDogs Academie BeNe zich ertoe om deze personen te weigeren zonder opgave van redenen, er worden geen kosten terug betaald.
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een inschrijvingsformulier door cliënt cq. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving (factuur) door Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe.

2.Inschrijvingen

 • U vindt alle tarieven en informatie op de website, deze kunnen onderhevig zijn aan aanpassingen. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe behoudt zich het recht om lesdagen te verschuiven of van locatie te veranderen indien nodig. De cursist wordt hier snel van op de hoogte gebracht.
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 • Bij inschrijving aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals gecommuniceerd.
 • Per opleiding of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 15 deelnemers per opleiding of cursus. Zodra een opleiding of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
 • Als een opleiding vol zit, kunt u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende opleiding of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur via mail met een betalingstermijn van 7 dagen, deze moet overgeschreven worden op rekening dit op rekening BE34- 0689 4158 5390, ten name van ZenShen Comm V. – Christiane Moens.
 • Door in te schrijven voor een opleiding, verplicht u zich tot betaling. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw.
 • Voor een factuur die op verzoek van de cursist is opgemaakt en verzonden naar zijn werkgever gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.
 • Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de 7 kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekend gemaakt met een aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen deze termijn van 7 dagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
 • Bij overschrijding van de betaaltermijn op de factuur, worden 35 euro administratie kosten in rekening gebracht. Er wordt een betalingsherinnering verstuurd.
 • Alle gemaakte kosten om achterstallig cursusgeld te innen komen ten laste van de nalatige cursist of werkgever die de betalingsplicht heeft overgenomen.
 • In bepaalde gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden op de betalingstermijn. Dit is samenspraak met de Zen4AllDogs Academie BeNe en de cursist. Er wordt een betaalplan opgesteld dat door beide partijen goedgekeurd wordt.

3.Afmelden door de deelnemer

 • Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 • Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €150,- aan administratiekosten ingehouden.
 • Afmelding voor een opleiding: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus €150 administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 • Mocht u de cursus of opleiding niet kunnen volgen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4.Verplaatsen/annuleren door Krisje Moens

 • Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een opleiding of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan een bericht.
 • Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of cursus de datum van een opleiding of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.
 • Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden opleiding of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum.
 • De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. 

5.Betaling

 • De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Krisje Moens; dit op rekening BE34- 0689 4158 5390, ten name van ZenShen Comm V. – Christiane Moens
 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.1.Deelbetalingen 

 • Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

6.Toelatingsvoorwaarden

 • Het is niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor de opleidingen tot Dog Pro HondenCoach ® en Dog Pro HondenGedragsExpert ®.
  Het modulaire opleidingstraject bouwt telkens verder op de verworven kennis uit de voorgaande modules.
 • Vrijstellingen kunnen wel aangevraagd worden voor de opleidingen Dog Pro Dogwalker en Petsitter ® en Dog Pro Pension Hond en Kat ® en dit alleen voor de praktijklessen.

7.Opleidingsprocedure

 • Bij het afronden van een module ontvangt u een bewijs van deelname;
 • Examenkost is 75 euro (ex btw)
 • Her-examenkost is 75 euro (ex btw),  je mag 1x een herexamen aanvragen;
 • U bent geslaagd indien u 60% haalt;
 • Bij elk met vrucht afgelegd examen ontvangt u een diploma, indien niet ontvangt u een deelnemingscertificaat.
 • Indien de Zen4AllDogs Academie BeNe een gastdocent inzet, is er behoudt van de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. Krisje Moens kan en mag deze lesdag(en) gratis mee volgen.

8.Klachten

 • Wij staan voor een proactieve aanpak kwestie klachten en voor persoonlijk contact. Indien een cursist dit niet wenst, hebben we een adequate klachtenprocedure. Deze vind u op de website.
 • Hebt u een klacht over een docent, opleiding of cursus? Neem dan contact via het klachtenformulier, uw klacht wordt ter harte genomen en behandeld.
 • Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij Zen4AllDogs Academie BeNe via het klachtenformulier op de website, per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 • Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  -u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de vijftien dagen na indiening;
  -u ontvangt een reactie op de klacht binnen de vier weken na indiening;
  -de klacht zal binnen een termijn van vier weken na indiening worden afgehandeld;
  -als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven;
  -indien deze termijnen niet kunnen worden gerespecteerd, wordt u ervan op de hoogte gesteld. Als u na deze inspanningen nog niet tevreden bent, kan u beroep doen op een onafhankelijke derde. Zijn uitspraak is bindend voor ZenShen Comm V.
  Eventuele consequenties worden door ons binnen vier weken afgehandeld.
 • Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van één jaar.
 • Op alle geschillen met Zen4AllDogs Academie BeNe is de Belgische Wetgeving van toepassing. De Rechtbank van Antwerpen en vredegerecht kanton Antwerpen, is de bevoegde rechtbank ter zake.
 • De eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 • In geval van klachten over stagiairs of vrijwilligers dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen, we doen het nodige.
 • In geval van klachten over derden die wij doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen, we doen het nodige.
 • Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

9.Aansprakelijkheid

 • Krisje Moens – Zen4AllDogs BeNe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of leslocatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding of cursus.
 • Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met eigen honden, de eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond en de schade die hij toebrengt aan materialen of derden.
 • Honden die mee naar de praktijkdag komen zijn in orde met inentingen of kunnen een titerbepaling tonen waaruit blijkt dat de immuniteit goed zit;
 • Het trainen en begeleiden van (probleem)honden vindt plaats op eigen rekening en risico. De Zen4AllDogs Academie BeNe is hier niet voor aansprakelijk.
 • Bij diefstal of inbreuk op dierenwelzijn wordt steeds de politie verwittigd en wordt er aangifte gedaan.

10.Auteursrecht

 • Het auteursrecht op eigen lesmateriaal van de Zen4AllDogs Academie BeNe berust bij de ZenShen Comm V. (Krisje Moens). Evenals het concept Zen4AllDogs Academie BeNe en blijven eigendom van ZenShen Comm V.
 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een opleiding- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Mocht er beeldmateriaal verdeeld worden, komt deze van Zen4AllDogs Academie BeNe uit. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

11.Overig

 • Krisje Moens – Zen4AllDogs Academie BeNe behoudt zich altijd het recht om de opleidingen en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of tarieven te wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
 • Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is.

#Juli 2023 

CONTACT

Zen4AllDogs Academie BeNe
Krisje Moens
Churchilllaan 64 – 2900 Schoten

0032 476 50 58 78 – contact@zen4alldogsacademie.be

© 2023 Zen4AllDogs Academie BeNe – WordPress-thema door Kadence WP